1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z dnia 21 lutego 2020 r., 2020 poz. 287), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot kosztów nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę Produktu, bądź po dostarczeniu dowodu jego odesłania na adres Usługodawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Justyna Płonka, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków, e-mail: biuro@just-you.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, za pomocą formularza odstąpienia, którego wzór znajduje się poniżej niniejszego Regulaminu. Usługodawca potwierdzi niezwłocznie Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Poniżej wzór do pobrania:

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z dnia 21 lutego 2020 r., 2020 poz. 287) nie przysługuje w odniesieniu do umów, które za przedmiot mają rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której to rzeczy po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli chciałbyś dokonać zwrotu to pamiętaj, że produkty higieniczne, które sprzedajemy możemy przyjąć tylko bez naruszonych plomb bezpieczeństwa lub rozerwanej folii.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. a w przypadku dostarczania Produktu w częściach lub partiami, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej jego części, bądź partii.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy odesłać zwracany towar:

Justyna Płonka

ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków

biuro@just-you.pl

tel: 573 129 356

Zeskanowany, podpisany formularz zwrotu można wysłać na adres mailowy:

biuro@just-you.pl lub dołączyć do odsyłanego Produktu.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Justyna Płonka, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków) na koszt Klienta.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko osoby, która składa reklamację
  2.  Nazwa produktu 
  3.  Kod produktu
  4.  Data zawarcia umowy
  5. Opis usterki
  6.  Adres, na który mamy odesłać produkt
  7.  Data stwierdzenia wady
  8. Nr tel. do kontaktu
  9. Nr konta 

Do reklamacji prosimy dołączyć wypełniony według przykładowego wzoru formularz reklamacji oraz paragon. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.  

Zgodność Produktu z Umową

Reklamacja przysługuje konsumentowi w przypadku niezgodności Produktu z umową. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który to cel Usługodawca zaakceptował.

Ponadto Produkt jest zgodny z umową gdy nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk, jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa zdaniu powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodność z umową określonych w zdaniu powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Roszczenia Konsumenta

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

Konsument udostępnia Usługodawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt.

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy:

Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez wymianę lub naprawę; Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta albo gdy Usługodawca nie odebrał udostępnionego Produktu od konsumenta;

brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z roszczeń reklamacyjnych.